Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

johnnywalker
0926 e4e5
cosy
johnnywalker
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaballantines ballantines
johnnywalker

TFIOS.
Reposted fromzoozia zoozia viaavaleanen avaleanen
johnnywalker
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viaavaleanen avaleanen
johnnywalker
9593 a72c 500
Reposted fromkjuik kjuik viaduobix duobix

December 22 2014

johnnywalker
7110 7829
Reposted fromseverine severine
9347 e7cf
Reposted fromclone-kerfuffle clone-kerfuffle
johnnywalker
7404 2578
Reposted fromseverine severine
johnnywalker
Upadek, do którego, jak mi się wydaje, zmierzasz, jest bardzo niezwykły i okropny. Człowiek, który w tę przepaść się stacza, nigdy nie odczuje i nie dowie się, że już sięgnął dna. Wciąż tylko spada, spada coraz niżej. Jest to los zgotowany człowiekowi, który w tym czy innym momencie swojego życia szukał czegoś, czego mu jego własne środowisko dać nie mogło – albo przynajmniej tak mu się zdawało – i który wobec tego zaniechał poszukiwań. Zrezygnował, nim jeszcze rozpoczął prawdziwe poszukiwania.
— Buszujący w zbożu
Reposted frommarta-s marta-s
johnnywalker
9617 286d 500
Charmaine Olivia
Reposted from00149 00149

November 27 2014

johnnywalker
8918 aa73
Reposted frommisza misza viaballantines ballantines
7898 f1f2 500
johnnywalker
4409 e5ec
johnnywalker
0673 d988 500
Reposted fromssozs ssozs viaballantines ballantines
johnnywalker
0237 97fa
johnnywalker
johnnywalker
9669 2a1b 500
Reposted frompheebs pheebs viaballantines ballantines
johnnywalker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl